Banc de recursos per atendre alumnes nouvinguts amb dificultats amb la llengua catalana.

És un curs on es treballaran les següents etapes de la història:
Prehistòria
Edat Antiga
Edat Media
Edat Moderna
Edat Contemporània.
Es concretarà amb un dossier amb dates d'entrega i un pwp de presentació al final del curs.
El dossier s'efectuarà en català